Język zapytań SQL w Oracle

ORADBA04

Czego nauczysz się na tym szkoleniu?

Konsultacje te są przeznaczone dla użytkowników Oracle 12C i Oracle 11G, oferują one słuchaczom obszerne wprowadzenie do technologii relacyjnych baz danych. Materiał obejmuje relacyjne i obiektowo relacyjne bazy danych i ogromne możliwości języka zapytań SQL.

Słuchacze będą się uczyć tworzyć i zarządzać obiektami bazy danych, jak i składować, wydobywać i manipulować danymi. Słuchacze nauczą się wydobywać dane używając zaawansowanych technik jak RLLUP, CUBE, hierarchical retrival.

Słuchacze nauczą się również pisać skrypty SQL i SQL*Plus, używając narzędzia iSQL*Plus do generowania raportów. Zajęcia te przygotowują do egzaminu Oracle Certified Professional.

Przeznaczenie

Administratorzy baz danych
Analitycy systemowi

Wymagania

Znajomość procesu przetwarzania danych
Zdolność posługiwania się interfejsem graficznym

Czas trwania

5 dni

Poziom

1

 1. Wprowadzenie
  1. Opis cykle życia tworzenia programu
  2. Definicja relacyjnej bazy danych
  3. Omówienie teoretycznych, koncepcyjnych i fizycznych aspektów relacyjnych baz danych
  4. RDBMS a dane relacyjne
  5. Relacyjność w Oracle
  6. Zastosowanie SQL w produktach Oracle
 2. Pisanie prostych zapytań
  1. Opis składni SELECT
  2. Wykonywanie prostych operacji SELECT
  3. Różnice miedzy komendami SQL a SQL*Plus
 3. Zagnieżdżanie i sortowanie danych
  1. Limitowanie ilości rekordów zwracanych przez zapytanie
  2. Sortowanie rekordów zwracanych przez zapytanie
 4. Funkcje jednowierszowe
  1. Omówienie rożnych typów funkcji dostępnych w SQL
  2. Zastosowanie funkcji znakowych, numerycznych i dat w operacji SELECT
  3. Zrozumienie i użycie funkcji konwersji
 5. Selekcja danych z wielu tablic
  1. Pisanie zapytań pobierających dane z kilku tablic
  2. Opis produktu kartezjańskiego
  3. Użycie różnego typu operacji JOIN
 6. Agregacja danych GROUP BY
  1. Różne rodzaje funkcji grupujących
  2. Sposoby użycia funkcji grupujących
  3. Grupowanie danych za pomocą klauzuli GROUP BY
 7. Pisanie zapytań wewnętrznych
  1. Typy problemów wymagających stosowania zapytań wewnętrznych
  2. Opis zapytań wewnętrznych
  3. Typy zapytań wewnętrznych
  4. Zapytania jedno i wielowierszowe
  5. Zachowanie zapytań wewnętrznych z wartościami NULL
 8. Zwracanie czytelnego zestawu danych do środowiska
  1. Tworzenie zapytań wymagających wartości wejściowych
  2. Środowisko iSQL*Plus
  3. Tworzenie i uruchamianie skryptów
 9. Manipulacja danymi
  1. Opis wszystkich komend języka DML
  2. Wstawianie rekordów w tabelę
  3. Zmiana wartości rekordów
  4. Usuwanie rekordów
  5. Scalanie rekordów tabel
  6. Kontrolowanie transakcji
  7. Opis przebiegu transakcji
  8. Opis blokad
 10. Tworzenie i zarządzanie tabelami
  1. Opis podstawowych obiektów bazy danych
  2. Tworzenie tablic
  3. Typy danych w Oracle
  4. Modyfikowanie definicji tablic
  5. Usuwanie, zmiana nazwy i obcinanie tabel
 11. Ograniczenia
  1. Rodzaje ograniczeń
  2. Tworzenie i zarządzanie ograniczeniami
 12. Tworzenie widoków
  1. Opis widoków i ich zastosowanie
  2. Tworzenie widoków
  3. Wydobywanie danych z widoku
  4. Dodawanie, modyfikacja i usuwanie danych poprzez widok
  5. Usuwanie widoków
  6. Modyfikacja definicji widoków
  7. Analizy Top N
 13. Inne obiekty bazy danych
  1. Tworzenie, zarządzanie i używanie sekwencji
  2. Tworzenie indeksów
  3. Tworzenie synonimów publicznych i prywatnych
 14. Kontrola dostępu do danych
  1. Zrozumienie koncepcji ról i uprawnień
  2. Dodawanie i odbieranie uprawnień
  3. Tworzenie ról i nadawanie im uprawnień
  4. Tworzenie synonimów
 15. Zastosowanie funkcji Oracle
  1. Funkcje DATATIME
  2. Funkcje NVL i NVL2
 16. Rozszerzenie klauzuli GROUP BY
  1. Użycie rozszerzenie ROLLUP
  2. Użycie rozszerzenia CUBE
  3. Użycie funkcji GRUPPING
  4. Użycie klauzuli WITH
 17. Zaawansowane podzapytania
  1. Podzapytania wielokolumnowe
  2. Podzapytania w klauzuli FROM
  3. Zapytania skorelowane
  4. Operatory EXIST i NOT EXIST
  5. Usuwanie i modyfikacja rekordów używając podzapytań skorelowanych
  6. Użycie skalarnych podzapytań
 18. Wydobywanie hierarchiczne
  1. Korzyści z zapytań hierarchicznych
  2. Uporządkowanie rekordów w sposób hierarchiczny
  3. Formatowanie hierarchicznych danych
 19. Rozszerzenia w poleceniach DDL i DML
  1. Inserty wielotablicowe
  2. Tablice zewnętrzne
zegar 24/7 Wsparcie
od expertDBA
glob Pomoc
zdalna
ludzie Dedykowane
zasoby DBA
zegar Dostosowane
SLA