Administracja serwerem Oracle

ORADBA01

Czego nauczysz się na tym szkoleniu?

Administrator baz danych Oracle - Oracle DBA zarządza najbardziej zaawansowanymi technologicznie systemami informatycznymi i uzyskuje jedne z najwyższych zarobków w branży IT. To szkolenie jest Twoim pierwszym krokiem w kierunku zostania Oracle DBA, pokrywa ono wszystkie podstawowe czynności administratorskie. Podczas zajęć nauczysz się jak projektować, tworzyć i zarządzać bazą danych Oracle.

Słuchacze zostaną zapoznani z koncepcją architektury bazy danych Oracle, jak i sposobem interakcji między jej kluczowymi komponentami. Słuchacze także nauczą się jak utworzyć operacyjną bazę danych i właściwie zarządzać jej poszczególnymi strukturami, w jak najbardziej efektywny i wydajny sposób. Zajęcia są złożone z wykładów zakończonych laboratoriami. Konsultacje te przygotowują do egzaminu Oracle Certified Associate..

Przeznaczenie

Administratorzy baz danych

Wymagania

ORA04-Oracle język zapytań SQL

Czas trwania

5 dni

Poziom

1

 1. Komponenty architektury Oracle
  1. Definicja bazy danych Oracle, serwera Oracle i instancji Oracle
  2. Ustanowienie połączenia i tworzenie sesji
  3. Omówienie struktury fizycznej
  4. Omówienie struktury pamięci
  5. Omówienie struktury procesów
  6. Omówienie struktury logicznej
 2. Rozpoczęcie pracy z Oracle
  1. Narzędzia administracyjne Oracle
  2. Właściwości Oracle Universal Installer
  3. Tworzenie bazy danych podczas instalacji serwera
  4. Tworzenie nowej bazy danych
  5. Użytkownicy systemowi
  6. Autentykacja poprzez plik haseł
  7. Narzędzia SQL*Plus i Enterprise Manager
 3. Zarządzanie instancją Oracle
  1. Tworzenie, zarządzanie i zastosowanie plików inicjalizacyjnych: PFILE i SPFILE
  2. Omówienie różnych sposobów startowania instancji
  3. Omówienie różnych sposobów zatrzymywania instancji
  4. Plik alertu i pliki śladu
 4. Rozpoczęcie pracy z Oracle
  1. Narzędzia administracyjne Oracle
  2. Właściwości Oracle Universal Installer
  3. Tworzenie bazy danych podczas instalacji serwera
  4. Tworzenie nowej bazy danych
  5. Użytkownicy systemowi
  6. Autentykacja poprzez plik haseł
  7. Narzędzia SQL*Plus i Enterprise Manager
 5. Zarządzanie instancją Oracle
  1. Tworzenie, zarządzanie i zastosowanie plików inicjalizacyjnych: PFILE i SPFILE
  2. Omówienie różnych sposobów startowania instancji
  3. Omówienie różnych sposobów zatrzymywania instancji
  4. Plik alertu i pliki śladu
 6. Tworzenie bazy danych
  1. Zastosowanie Database Configuration Assistant
  2. Tworzenie bazy danych ręcznie
 7. Tworzenie bazy danych
  1. Omówienie zastosowania i sposobów użycia słownika danych
  2. Uzyskiwanie informacji o bazie danych za słownika danych
 8. Słownik bazy danych
  1. Omówienie zastosowania i sposobów użycia słownika danych
  2. Uzyskiwanie informacji o bazie danych za słownika danych
 9. Plik kontrolny
  1. Zastosowanie pliku kontrolnego
  2. Zawartość pliku kontrolnego
  3. Zwielokrotnianie pliku kontrolnego
  4. Zarządzanie plikiem kontrolnym poprzez Oracle Managment Files – OMF
  5. Uzyskiwanie informacji o pliku kontrolnym
 10. Pliki logu
  1. Omówienie zastosowania i sposobu pracy plików logu
  2. Przełączanie bieżących plików logu i operacje punktu kontrolnego
  3. Zarządzanie bieżącymi plikami logu
  4. Zarządzanie bieżącymi plikami logu używając OMF
  5. Zwielokrotnianie bieżących plików logu
  6. Archiwizacja bieżących plików logu
  7. Uzyskiwanie informacji o bieżących i zarchiwizowanych plikach logu
 11. Zarządzanie przestrzeniami tablic i plikami danych
  1. Omówienie hierarchii pamięci dyskowej
  2. Systemowe i niesystemowe przestrzenie tablic
  3. Tworzenie i zarządzanie przestrzenią tablic
  4. Tworzenie przestrzeni tablic używając OMF
  5. Uzyskiwanie informacji o przestrzeniach tablic i plikach danych
 12. Elementy składowania danych
  1. Opis logicznych struktur bazy danych (segmenty, ekstenty, bloki)
  2. Rodzaje segmentów i ich zastosowanie
  3. Omówienie zastosowania ekstentów, alokacja i deallokacja
  4. Omówienie struktury bloku danych
  5. Zarządzanie strukturami składowania - automatyczne zarządzanie segmentami
  6. Zarządzanie strukturami składowania - zarządzanie ręczne
  7. Uzyskiwanie informacji o strukturach składowania
 13. Zarządzanie danymi wycofania
  1. Automatic undo management i manual undo management
  2. Tworzenie i zarządzanie przestrzenią tablic UNDO
  3. Uzyskiwanie informacji o danych wycofania
 14. Zarządzanie tablicami i indeksami
  1. Tworzenie tablic
  2. Redefinicja tablic
  3. Przenoszenie tablic
  4. Uzyskiwanie informacji o tablicach
  5. Omówienie różnych typów indeksów
  6. Zarządzanie indeksami
  7. Monitorowanie indeksów
  8. Uzyskiwanie informacji o indeksach
 15. Zarządzanie integralnością
  1. Typy ograniczeń
  2. Stany ograniczeń
  3. Tworzenie ograniczeń
  4. Aktywacja i dezaktywacja ograniczeń
  5. Uzyskiwanie informacji o ograniczeniach
 16. Zarządzanie bezpieczeństwem haseł i zasobam
  1. Zarządzanie hasłami poprzez profile
  2. Blokowanie konta
  3. Czas życia hasła
  4. Historia hasła
  5. Funkcja weryfikująca
  6. Zarządzanie zasobami poprzez profile
  7. Uzyskiwanie informacji o konfiguracji haseł i limitów zasobów
 17. Zarządzanie użytkownikami
  1. Użytkownik bazy danych a schemat bazy danych
  2. Tworzenie użytkownika
  3. Autentykacja przez bazę danych
  4. Autentykacja przez system operacyjny
  5. Limity na przestrzeniach tablic
  6. Uzyskiwanie informacji o użytkownikach
 18. Zarządzanie przywilejami
  1. Przywileje systemowe
  2. Przywileje SYSDBA i SYSOPER
  3. Przywileje obiektowe
  4. Uzyskiwanie informacji o przywilejach
 19. Zarządzanie rolami
  1. Omówienie zastosowania ról
  2. Tworzenie ról
  3. Role predefiniowane
  4. Modyfikowanie ról
  5. Role aplikacji
  6. Aktywacja i wyłączania ról
  7. Uzyskiwanie informacji o rolach
zegar 24/7 Wsparcie
od expertDBA
glob Pomoc
zdalna
ludzie Dedykowane
zasoby DBA
zegar Dostosowane
SLA